Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UEL2016,Nr116). Informujemy:

 1. Administratorem oraz podmiotem który przetwarza Pani/Pana dane osobowe jest DEMET – GROUP z siedzibą w Zamienie ul. Główna 9/3 05-515 Mysiadło. Adresem biura handlowego 05-500 Piaseczno ul. Wojska Polskiego 58 lok 13.
 2. Informujemy, że nie powołaliśmy inspektora danych osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem. Dane kontaktowe znajdują się na stronie: www.demet-group.pl
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i realizacji usług na rzecz naszego i Państwa podmiotu, tj. dostawcy usług i rozwiązań z branży informatycznej i IT, firmy marketingowe, firmy transportowe w tym firmy kurierskie, urzędy pocztowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne, organy i instytucje publiczne, biura rachunkowo-księgowe.
 4. Dane Osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z ustalonymi prawem zasadami, w tym w szczególności zgodnie z:
  • ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),
  • ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.),
  • rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024),
  • Kodeksem Pracy.
 5. Państwa adres e-mail oraz pozostałe dane kontaktowe są w naszej bazie. Wszelkie dane zostały nam przekazane podczas kierowania do nas drogą mailową i telefoniczną zapytania. Poprzez ogłoszenia, przesyłanie materiałów prasowych, reklamowych w związku z podjętą między nami współpracą i zawarciem umowy z uwzględnieniem czynności podjętych przed zawarciem umowy i jej realizacji. Dane znajdujące się w naszej bazie zostały również pozyskane z Państwa strony Internetowej. Przetwarzamy następujące Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, NIP, REGON.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany ustawowo.
 7. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, korygowania, usuwania lub ograniczenia ich przetwarzania. W dowolnym momencie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych pozostaje dobrowolne. Niepodanie niektórych danych osobowych będzie skutkować barkiem możliwości świadczenia Państwu usług drogą elektroniczną, zawierania umów, czy też podejmowanie działań promocyjnych i informacyjnych.
 8. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W związku z podjętą między nami współpracą i realizacją umowy, zleceń przetwarzamy Pani/Pana następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu służbowego, [prywatnego jeśli zechce Pani/Pan udostępnić] stanowisko, miejsce pracy, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres poczty elektronicznej tj. powyższe dane zostały zdefiniowane jako dane kontaktowe.
 10. Informujemy, że wskazane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.